Sveiki atvykę į E-LASF sistemą. Jeigu naudojatės E-LASF sistema, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šiomis taisyklėmis. Sistema yra nuolatos atnaujinama ir pildoma naujomis funkcijomis ir paslaugomis, todėl atitinkamai atnaujinamos ir šios taisyklės. Jeigu kils klausimų, dėl šių taisyklių turinio, galite susisiekti su mumis el. paštu projektai@lasf.lt. 1. Bendrosios nuostatos

  1. Sistema E-LASF priklauso Asociacijai Lietuvos automobilių sporto federacija (toliau- LASF), juridinio asmens kodas 190642938, adresas – Savanorių pr. 56, Kaunas, LT-42210. Šios taisyklės yra sutartis tarp Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – Paslaugų teikėjas) ir Paslaugų gavėjo (LASF nario, organizatoriaus, pareiškėjo, sportininko, teisėjo) dėl naudojimosi E-LASF sistema (toliau – Sistema). Sistema privaloma naudotis visiems LASF nariams, jų sportininkams ir teisėjams.

  2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

   1. Sistema – interneto platforma E-LASF sukurta administruoti Lietuvos automobilių sportą.

   2. Paslaugų gavėjas – fizinis (sportininkas, teisėjas) ar juridinis asmuo (LASF tikrasis ar asocijuotas narys), dalyvaujantis Lietuvos automobilių sporte ir kurio automobilių sporto veikla administruojama šioje Sistemoje.

   3. Asmuo – Paslaugų teikėjo užregistruotas arba savarankiškai užsiregistravęs Sistemoje fizinis ar juridinis asmuo (atstovas ir įgaliotas asmuo), kuris turi savo kaip Paslaugų gavėjo anketą Sistemoje.

   4. Anketos (profilio) nuotrauka – Registruoto Paslaugos gavėjo nuotrauka;

   5. Asmeninė anketa – nemokamai sukurta asmeninė Paslaugų gavėjo anketa jo automobilių sporto veiklai administruoti.  3. Naudodamasis Sistema Jūs kaip Paslaugų gavėjas patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios Sutarties sąlygomis (toliau – Taisyklės), sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojimasis Sistema, šių Taisyklių prasme, apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Jums prisijungus prie Sistemos naudojantis interneto ryšiu. Jūs, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Sistema, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir būti jų susaistytas. Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūsų automobilių sporto veikla, susijusi su naryste LASF, negalės būti administruojama LASF.

  4. Paslaugų gavėjas naudodamasis Sistema, patvirtina, kad yra susipažinęs su automobilių sportą reglamentuojančiais teisės aktais bei LASF veiklą reglamentuojančiais dokumentais: Lietuvos Respublikos Sporto įstatymu, Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) statutu, FIA Tarptautiniu sporto kodeksu, Federacijos įstatais, Lietuvos automobilių sporto kodeksu, Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, atitinkamos sporto šakos reglamentais, taisyklėmis, nuostatais ir techniniais reikalavimais ir kitais. Šie dokumentai pasiekiami adresu www.lasf.lt.

  5. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, be astkiro Paslaugų gavėjo sutikimo. Pakeistos Taisyklės privalomos nuo jų pakeitimo ir paskelbimo Sistemoje.

  6. Sistema yra valdoma Paslaugų teikėjo, kuris nustato, keičia, apriboja asmenų registraciją, naudojimosi Sistema taisykles, sąlygas bei tvarką.

  7. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji likusių Taisyklių nuostatų nedaro negaliojančių.
 2. Teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis


  1. Teikiamos paslaugos reiškia visas paslaugas, kurias Paslaugų gavėjas užsako per sistemą E-LASF. Mokamos Paslaugų teikėjo paslaugos nurodytos oficialiame kainoraštyje. Papildomos paslaugos ir apmokėjimas už jas gali būti nurodytas ir prie paslaugų užsakymo E-LASF (pvz.: licencijos pristatymo kaina Paslaugų gavėjo adresu į artimiausią Lietuvos pašto skyrių).

  2. Naudojimasis Sistemos Paslaugomis reiškia Paslaugų gavėjo sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus tik apie E-LASF veiklą (jokios trečiųjų šalių reklamos) – naujienlaiškiu, SMS žinute, elektroniniu laišku ar kitais būdais.

  3. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokių Paslaugų tiekimo trikdžius Sistemoje – internetinio ryšio tiekimą ar bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.

  4. Paslaugų gavėjas įsipareigoja naudotis visomis Sistemos teikiamomis Paslaugomis (mokamomis/nemokamomis), nepažeisdamas šios Sistemos naudojimosi sąlygų – Taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  5. Sistemos Paslaugų gavėjas įsipareigoja neužsiimti jokia veikla, kuri sąlygotų visų Paslaugų teikimo trukdžius, nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Sistemos Paslaugų gavėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius Sistemos Paslaugų gavėjo veiksmus.

 3. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai


  1. Naudodamasis bet kuria Paslauga Paslaugų gavėjas patvirtina, kad jis (ji):


   1. yra a) 18 metų, veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus užsiimti automobilių sportu; b) juridinis asmuo tapęs LASF tikruoju ar asocijuotu nariu.

   2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;

   3. supranta ir sutinka, kad Paslaugų gavėjui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

   4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Paslaugų gavėjo el. pašto adresas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint užsiregistruoti ir prisijungti prie Sistemos, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi Paslaugų gavėjui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti. Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjo tapatybę tikrina tik registracijos metu;

   5. supranta ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Paslaugų gavėjo asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais;

   6. supranta, kad Paslaugų teikėjas už licencijų išdavimą ima mokestį nurodytą oficialiame kainoraštyje.

   7. Supranta, kad Paslaugų gavėjas vykdydamas automobilių sporto veiklą ir iš to gaudamas pajamas savarankiškai moka mokesčius valstybei už vykdomą komercinę veiklą.
  2. Registracijos metu Paslaugų gavėjas įsipareigoja nurodyti tikslius ir teisingus asmens duomenis: tikrą asmens vardą bei pavardę/juridinio asmens pavadinimą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą ir kt. Nenaudoti vardo ar pavardės trumpinių, juridinio asmens pavadinimo trumpinių ir bendrinių žodžių vietoje fizinio ar juridinio asmens vardo. Pažeidus šią sąlygą, Registruotas Paslaugų gavėjas įspėjamas el.paštu.

  3. Anketą pildyti lietuviškais rašmenimis.

  4. Nekelti Anketoje asmeninių duomenų tam neskirtose grafose.

  5. Registracijos metu ar tvarkant anketos duomenis Paslaugų gavėjas įsipareigoja įkelti savo asmeninę nuotrauką, o juridinis asmuo savo atstovo nuotrauką, kurio vardu veikia juridinis asmuo. Fotografija turi atitikti dokumentinėms fotografijoms keliamus reikalavimus-pilnai atidengtas asmens veidas priekiu. Draudžiama talpinti asmenines foto, kuriose galėtų būti amoralus turinys: erotines, pornografines, rasizmą ir neapykantą kurstančias, agresiją ir smurtą skatinančias, įžeidžiančias, amoralias, nelegalias ir pan.,

  6. Paslaugų gavėjas įsipareigoja nesiregistruoti Sistemoje daugiau nei vieną kartą.

  7. Paslaugų gavėjas atsako už pateikiamų dokumentų per Sistemą tikrumą ir teisingumą.

  8. Paslaugų gavėjas įsipareigoja laiku susimokėti Paslaugų teikėjui už užsakytas Sistemoje paslaugas.

  9. Paslaugų gavėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Sistemos slaptažodį. Jei Registruotam Paslaugų gavėjui buvo suteiktas Paslaugų teikėjo vienkartinis slaptažodis, Paslaugų gavėjas nedelsiant įsipareigoja anketoje pasikeisti į nuolatinį tik jam žinomą slaptažodį. Paslaugų gavėjas turi saugoti slaptažodį, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Paslaugų gavėjas įgaliojo atstovauti jam naudotis Sistema.

  10. Paslaugų gavėjas nedelsdamas turi pakeisti Anketoje pasikeitusius duomenis, priešingu atveju Paslaugų teikėjas neatsako už kokybiškų paslaugų suteikimą.
 4. Paslaugų teikėjo teisės ir įsipareigojimai


  1. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Paslaugų gavėjo galimybę naudotis Sistema, apie tai jį informuojant el.paštu. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Sistemoje teikiamą Paslaugų gavėjo informaciją tam, kad Sistema būtų patogiau naudotis.

  2. Paslaugų teikėjas suteikia viešą prieigą visiems asmenims prie šių Paslaugų gavėjų asmeninių duomenų: asmens vardo/pavadinimo, pavardės, Licencijos rūšies, Nr., ir galiojimo datos, Komandos pavadinimo, Pareiškėjo. LASF narių kontaktiniai duomenys taip pat skelbiami viešai.

  3. Paslaugų teikėjas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Paslaugų gavėjo veiksmus Sistemoje. Naudodamas teisėtas priemones, Paslaugų teikėjas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus.

  4. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Sistemos bet kokią Paslaugų gavėjo pateiktą informaciją, jei, Paslaugų teikėjo nuomone, ji pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

  5. Paslaugų teikėjas turi teisę, be Paslaugų gavėjo atskiro sutikimo, naudoti visą pateiktą informaciją Paslaugų teikėjo veiklos administravimui, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

  6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų gavėjui paslaugas nuo 2 (dviejų) iki 5 (penkių) darbo dienų nuo jų užsakymo E-LASF sistemoje dienos (išskyrus, kai nustatyti užsakymo trūkumai, terminas skaičiuojamas nuo trūkumų pašalinimo dienos).

 5. Taisyklių pažeidimo pasekmės


  1. Sistemoje pateikta Paslaugų gavėjo informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, Paslaugų teikėjo gali būti blokuojama; pateikta žinomai klaidinga informacija gali būti Paslaugų teikėjo redaguojama.

  2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Paslaugų gavėjo prieigą prie Sistemos ar naudojimąsi jos teikiamomis paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.
 6. Asmens duomenų pateikimas

  1. Paslaugų gavėjų asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis E-LASF sistemos privatumo politikos nuostatais. 7. Duomenų apsaugos politika.

   Informacinis pranešimas licencijų turėtojams.


 8. Intelektinė nuosavybė


  1. Paslaugų teikėjas yra visų teisių į Sistemos turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti. 9. Atsakomybė


  1. Paslaugų gavėjas sutinka, kad Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Sistemos ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, ir dėl to Paslaugų gavėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

  2. Paslaugų gavėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Sistema ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių papildomų Paslaugų teikėjo patvirtinimų ar garantijų dėl to, jog Sistema veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Paslaugų gavėjui ar tretiesiems asmenims. Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Sistemoje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Paslaugų teikėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Paslaugų gavėjui ar tretiesiems asmenimis.

  3. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Paslaugų gavėjas naudodamasis Sistema, jei nėra tiesioginės Paslaugos teikėjo įrodytos kaltės.

  4. Paslaugos gavėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Paslaugų gavėjui naudojantis Sistema ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

  5. Paslaugų gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Paslaugų gavėjas naudojosi Sistema ir (ar) Paslaugomis.
 10. Teisiniai ginčai


  1. Paslaugų teikėjas vykdo veiklą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir jų nustatyta tvarka. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.


Taisyklės atnaujintos: 2021-01-01; 2016-01-10; 2015-12-30.